om-nkf-cover

Om NKF

Nordisk Konservatorforbund Danmark

NKF-dk - er én af i alt fem afdelinger i den fællesnordiske sammenslutning NKF

NKF som fællesforbund

Nordisk Konservator Forbund (NKF) arbejder for at fremme samarbejde mellem konservatorer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

NKF, der samler de fem nordiske landes foreninger, er stiftet i 1950 og fungerer som et uafhængig regionalt forbund tilknyttet The International Institute for the Conservation (IIC).

 

nkf-mosaik-1

NKF-dk

Nordisk Konservatorforbund Danmark (NKF-dk) har siden 1950 været danske konservatorers samlingssted og interesseforening.

Det er foreningens mål at fremme kendskabet til konservering og restaurering af den kulturelle arv og naturarv samt at være platform for udveksling af faglig viden og information internt blandt både danske og nordiske konservatorer.

I NKF-dk's arbejde indgår afholdelse af kongresser, seminarer, efteruddannelseskurser, møder i faglige arbejdsgrupper samt socialt samvær.

kontakt-nkf-ti

NKF's organisation

Foreningens navn er Nordisk Konservatorforbund – Danmark (forkortet NKF-dk). Dens formål er at fremme konservator-professionens interesser fagligt og politisk. Kendskabet til professionen fremmes gennem samarbejde med relevante interesseorganisationer og ved afholdelse og formidling af faglige sammenkomster, seminarer o.lign. samt fælles nordiske møder. NKF-dk er tilsluttet Nordisk Konservatorforbund og underordnet dettes love (Stadgar).Der kan være op til tre danske medlemmer i det fælles nordiske “Forbundsrådet”. Disse udpeges af bestyrelsen. NKF-dk anerkender E.C.C.O. Professional Guidelines(I) The Profession (II): Code Of Ethics og E.C.C.O. (III):Basic Requirements for Education in Conservation- Restoration. Medlemmer af NKF-dk anerkender ICOM's museumsetiske regler.

Vedtægter

Vedtægter for Nordisk Konservatorforbund - Danmark

Senest ændret på NKF-dk´s generalforsamling maj 2018

§ 1 Foreningens navn

stk. 1. Foreningens navn er Nordisk Konservatorforbund – Danmark (forkortet NKF-dk). På engelsk hedder foreningen Nordic Association of Conservators – Denmark.

Dens formål er at fremme konservator-professionens interesser fagligt og politisk. Kendskabet til professionen fremmes gennem samarbejde med relevante interesseorganisationer og ved afholdelse og formidling af faglige sammenkomster, seminarer o.lign. samt fælles nordiske møder. NKF-dk er en del af Nordisk Konservatorforbund.

NKF-dk anerkender E.C.C.O. Professional Guidelines(I) The Profession (II): Code Of Ethics og E.C.C.O. (III):Basic Requirements for Education in Conservation-Restoration

Medlemmer af NKF-dk anerkender ICOM's museumsetiske regler.

§ 2 Medlemmer

Foreningen udgøres af følgende medlemskategorier:

stk. 1. Ordinære medlemmer. Som ordinære medlemmer optages konserverings- og restaurerings­uddannet personale ved danske museer, arkiver, biblioteker eller lignende værksteder, der som minimum har en 3-årig uddannelse fra Konservator­skolen ved Det Kgl. Danske Kunst­akademi eller tilsvarende anerkendt uddannelses­institution.

Personer med yderligere 2 års konserverings­uddannelse (kandidater) optages som ordinær+ E.C.C.O.-medlemmer. Alle foreningens ordinære medlemmer pr. 1. januar 2011 overgik til ordinær+ E.C.C.O.-medlemskab.

Personer med en ikke-konserveringsfaglig uddannelse, som har en udpræget faglig relation til konservatorfaget, kan på baggrund af en vurdering af vedkommendes indsats og erfaring ekstraordinært optages som ordinært medlem.

Skriftlig ansøgning om ordinært eller ordinær+ E.C.C.O.-medlemskab stiles til bestyrelsen tre måneder inden generalforsamlingen Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgerens uddannelse. Bestyrelsen træffer afgørelse, om hvorvidt ansøgeren opfylder optagelseskriterierne samt hvilke konserverings­værksteder og uddannelsesinstitutioner, der kan anerkendes. Generalforsamlingen godkender optagelsen på baggrund af bestyrelsens indstilling.

stk. 2. Associerede medlemmer. Som associerede medlemmer optages konservatorer under uddannelse, medhjælpere, museumsfolk og andre interesserede i konserveringsspørgsmål, såvel enkeltpersoner som institutioner.

Associeret medlemskab giver ret til deltagelse i NKF's arrangementer og til deltagelse i generalforsamlingen med taleret, men ikke med stemmeret.

stk. 3. Æresmedlemmer. Til æresmedlemmer kan generalforsamlingen udpege personer, der på fortjenstfuld måde har bidraget til fremme af konserveringen i Danmark.

Æresmedlemmer har status som ordinære medlemmer.

stk. 4. Det tillades kun ordinære og ordinær+ E.C.C.O.-medlemmer at titulere sig som medlem af NKF-dk. Misbrug kan medføre eksklusion.

Skriftlig ansøgning om medlemskab stiles til bestyrelsen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgerens uddannelse. Bestyrelsen træffer afgørelse, om hvorvidt ansøgeren opfylder optagelses­kriterierne.

§ 3 Kontingent

stk. 1. Medlemmerne betaler til de med Nordisk Konservator­forbunds virksomhed forbundne udgifter et kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales forud for ét år ad gangen.

Studerende kan søge om at betale studenter­kontingent. Studenterkontingent svarer til halvdelen af ordinært medlemskontingent

Medlemmer, der pga. alder er uden for aktiv tjeneste, betaler kontingent svarende til halvdelen af ordinært medlemskontingent.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Den danske afdelings midler indsættes på bank-, sparekasse eller girokonto, hvorover der kan disponeres af kassen ifølge bestyrelsens beslutninger, dog mindst i forening med formanden eller næst­formanden.

§ 4 Bestyrelsen

stk. 1. Bestyrelse. NKF-dk ledes af en af general­forsamlingen valgt bestyrelse, bestående af én formand og 4-11 bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter.

Formanden vælges for ét år af gangen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleanter er på valg for ét år ad gangen. Genvalg er tilladt for både formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsen kan kun vælges blandt ordinære og ordinær+E.C.C.O.-medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt konstituerer sig med næstformand og kasserer. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller når mindst to bestyrelses­medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 bestyrelses­medlemmer, deraf den ene formand eller næst­formand, er mødt. Bestyrelsens beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens møder føres et referat, der godkendes af de deltagende bestyrelsesmedlemmer på det næstkommende bestyrelsesmøde.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden, indtræder i stedet en suppleant valgt af general­forsamlingen.

§ 5 Regnskabet

stk. 1. Regnskabsåret er 1. januar - 31. december. Regnskabet skal være revideret af revisorerne, både talmæssigt og kritisk, inden afholdelse af ordinær generalforsamling.

§ 6 Tegningsregler og hæftelse

stk. 1. Forening tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelses­medlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

stk. 2. Kassereren står for varetagelsen af foreningens formue herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalings­kort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 7 Ordinær generalforsamling

stk. 1. Generalforsamlingen er den danske afdelings højeste myndighed og ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår inden udgangen af juni måned med en dagsorden, der minimum skal indeholde følgende punkter:

1. Formandens beretning for det forløbne år

2. Regnskabsaflæggelse og budget

3. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

4. Valg af formand og øvrig bestyrelse plus en eller flere suppleanter (jf. § 4)

5. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant

6. Orientering om fælles nordiske publikationer og hjemmeside

7. Orientering om E.C.C.O.

8. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag til denne indleveres skriftligt mindst 5 dage før til bestyrelsen.

Forsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til deltagerantal.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan stemmes ved fuldmagt – hver person kan kun medbringe en fuldmagt.

Over forhandlingerne føres et referat, der bekræftes på førstkommende bestyrelsesmøde og publiceres i foreningens blad.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær general­forsamling, når en fjerdedel af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. Ved ekstraordinær general­forsamling er samme regler gældende som ved ordinær generalforsamling.

§ 8 Ophævelse af foreningen

stk. 1. Ophævelse besluttes ved generalforsamling med mindst tre fjerdedels stemmeflerhed. Der træffes samtidig bestemmelse om anvendelsen af de i foreningens kasse beroende midler.

§ 9 Moderforeningen

stk. 1. Nordisk Konservatorforbund - Danmark er tilsluttet Nordisk Konservatorforbund og underordnet dettes love (Stadgar).

Der er indtil tre danske medlemmer i Forbundsrådet. Disse udpeges af bestyrelsen.

Åben pdf

Værdier og etik

Danmarks ratifikation af UNESCO-konventionen af 1970

Konventionen kan læses på Kulturministeriets hjemmeside. Konventionen drejer sig om at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande.

https://kum.dk/kulturpolitik/kulturarv/museer/internationalt/

E.C.C.O. PROFESSIONAL GUIDELINES

De opdaterede retningslinjer kan ses på engelsk på E.C.C.O.'s hjemmeside http://www.ecco-eu.org/documents/

ICOM's museumsetiske regler

Kan læses på ICOM-Danmarks hjemmeside på dansk

http://icomdanmark.dk/museumsetiske-regler/KULTURSTYRELSEN

Samarbejdsorganisationer

E.C.C.O.

European Confederation of Conservator-Restorers' Organizations - Sammenslutning af konservatorforbund i Europa.

www.ecco-eu.org

ICCROM

International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property - Mellemstatsligt center for bevaring af kulturarv og fremme af konservatorfaget.

https://www.iccrom.org/

ICOM

The International Council of Museums. International organisation for museer og museumsansatte.

https://icom.museum/en/

ICOM-CC

International Council of Museums - Committee for Conservation, herunder ICOM-CC’s mange arbejdsgrupper

http://www.icom-cc.org/

KEP

Konservatorernes Efteruddannelsespulje - Arrangerer korte kurser og emnedage for konserveringspersonale indenfor kunst-, kulturhistorisk-, grafisk-, monumental-, naturhistorisk- og møbelkonservering.

www.kep-dk.dk

IIC

International Institute for Conservation of historic and artistic works - Uafhængig international forening til fremme af uddannelse og forskning inden for konservering.

www.iiconservation.org

Nordisk Konservatorforbund

Den nordiske sammenslutning af konservatorforbunds hjemmeside

www.nordiskkonservatorforbund.org

ODM

Organisationen Danske Museer - Sammenslutning af museer i Danmark

www.dkmuseer.dk

Slots- og kulturstyrelsen

https://slks.dk/forside/

Dokumenter/Retningslinjer

E.C.C.O. PROFESSIONAL GUIDELINES

De opdaterede retningslinjer kan ses på engelsk på E.C.C.O.'s hjemmeside

http://www.ecco-eu.org/documents/

Dansk version - ikke opdateret kan downloades her.

ICOM 

ICOM's museumsetiske regler

Kan læses på ICOM-Danmarks hjemmeside på dansk

http://icomdanmark.dk/museumsetiske-regler/

KULTURSTYRELSEN

Retningslinjer for bevaring og håndtering af kulturarvsgenstande

Retningslinjerne er udarbejdet af et udvalg nedsat af Slots- og Kulturstyrelsen med repræsentanter fra arkiver, biblioteker og museer. Retningslinjerne var tidligere alle at finde på styrelsens hjemmeside, men de har for nyligt fjernet nogle af de sider, som der bliver linket videre til i de enkelte dokumenter. De er dog alle at finde på “Center for Bevaring af Kulturarv” i Vejle hjemmeside, som PDF-filer

http://www.konsv.dk/links/

Bestyrelsen

Bestyrelsen 2019 - Nordisk Konservatorforbund Danmark (NKF-dk)

NKF-dk´s bestyrelse består af 14 konservatorer med base på henholdsvis Sjælland og Fyn, samt i Jylland, som alle arbejder enten på statslige og statsanerkendte museers eller på selvejende konserveringscentre og i private virksomheder. Bestyrelsen er sammensat af 12 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, som respektivt arbejder i mindre arbejdsgrupper med opgaver indenfor “Administration”, “Bevaringspolitik”, “Faglige og sociale arrangementer” og “Kommunikation” på vegne af NKF-dk og organisationens medlemmer. Hvert år afholder bestyrelsen omkring fem bestyrelsesmøder, samt den ordinære generalforsamling i foråret, hvor formanden kommer med årets beretning med visioner, mål og budget.

Du kan kontakte hele bestyrelsen her pr. email: bestyrelsen(at)nkf-dk.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Camilla

Camilla

Bestyrelsesformand

formand@nkf-dk.dk

Wibeke

Wibeke

Pernille

Pernille

Siri

Siri

Jannie

Jannie

Maiken

Maiken

Anne

Anne

Carsten

Carsten

Sigrid

Sigrid

Anne Sophie

Anne Sophie

Johs

Johs

Maj

Maj

Pia

Pia

Signe

Signe