om-nkf-cover

Om NKF

Nordisk Konservatorforbund Danmark

NKF-dk - er én af i alt fem afdelinger i den fællesnordiske sammenslutning NKF

NKF som fællesforbund

Nordisk Konservatorforbund (NKF) arbejder for at fremme samarbejde mellem konservatorer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

NKF, der samler de fem nordiske landes foreninger, er stiftet i 1950 og fungerer som et uafhængig regionalt forbund tilknyttet The International Institute for Conservation (IIC).

nkf-mosaik-1

NKF-dk

Nordisk Konservatorforbund Danmark (NKF-dk) har siden 1950 været danske konservatorers samlingssted og interesseforening.

Det er foreningens mål at fremme kendskabet til konservering og restaurering af den kulturelle arv og naturarv samt at være platform for udveksling af faglig viden og information internt blandt både danske og nordiske konservatorer.

I NKF-dk’s arbejde indgår blandt andet afholdelse af konferencer, seminarer, møder i faglige netværksgrupper samt socialt samvær.

kontakt-nkf-ti

NKF's organisation

Foreningens navn er Nordisk Konservatorforbund – Danmark (forkortet NKF-dk). Dens formål er at fremme konservator-professionens interesser fagligt og politisk. Kendskabet til professionen fremmes gennem samarbejde med relevante interesseorganisationer og ved afholdelse og formidling af faglige sammenkomster, seminarer o.lign. samt fælles nordiske møder. NKF-dk er tilsluttet Nordisk Konservatorforbund og underordnet dettes love (Stadgar).Der kan være op til tre danske medlemmer i det fælles nordiske “Forbundsrådet”. Disse udpeges af bestyrelsen. NKF-dk anerkender E.C.C.O. Professional Guidelines(I) The Profession (II): Code Of Ethics og E.C.C.O. (III):Basic Requirements for Education in Conservation- Restoration. Medlemmer af NKF-dk anerkender ICOM's museumsetiske regler.

Vedtægter

Vedtægter for Nordisk Konservatorforbund - Danmark

Senest ændret på NKF-dk´s generalforsamling april 2019

Download pdf

 

§ 1 Foreningens navn

Stk. 1. Foreningens navn er Nordisk Konservatorforbund – Danmark (forkortet NKF-dk). På engelsk hedder foreningen Nordic Association of Conservators – Denmark.

Stk. 2. Foreningens formål. Foreningens formål er at fremme konservatorprofessionens interesser fagligt og politisk. Kendskabet til professionen fremmes gennem samarbejde med relevante interesse­organisationer samt ved afholdelse af faglige sammenkomster og formidling via seminarer og fælles nordiske møder. NKF-dk er en del af Nordisk Konservatorforbund.

NKF-dk og foreningens ordinære medlemmer følger ICOMs museumsetiske retningslinjer samt E.C.C.O. Professional Guidelines(I) The Profession (II): Code of Ethics og E.C.C.O. (III): Basic Requirements for Education in Conservation-Restoration.

 

§ 2 Medlemmer

Stk. 1. Medlemstyper. Foreningen udgøres af følgende medlemskategorier: Ordinære medlemmer, institutionsmedlemmer, støttemedlemmer og æresmedlemmer.

Stk. 2. Ordinære medlemmer. Som ordinære medlemmer optages konserverings- og restaurerings­uddannet personale ved danske museer, arkiver, biblioteker eller lignende værksteder. Ordinære medlemmer har som minimum en 3-årig uddannelse fra Konservator­skolen ved Det Kgl. Danske Kunst­akademi eller tilsvarende anerkendt uddannelses­institution.

Personer med yderligere 2 års konserverings­uddannelse (kandidater) optages som Ordinær+ E.C.C.O. medlemmer.

Personer med en ikke-konserveringsfaglig uddannelse, men som har en udpræget faglig relation til konservatorfaget, kan på baggrund af bestyrelsens vurdering af vedkommendes indsats og erfaring ekstraordinært optages som ordinært medlem.

Stk. 3. Studerende og pensionister. Kandidat­studerende og pensionister kan søge om nedsat kontingentpris og fortsat beholde stemmeret. Bachelorstuderende betaler ikke kontingent og har ikke stemmeret. Se §3 Stk. 2.

Stk. 4. Institutionsmedlemmer. Som institutions­medlemmer optages værksteder og institutioner, der arbejder med kulturarv, og som ønsker at støtte foreningen. Herunder menes konserverings­værksteder, museer, arkiver, biblioteker og uddannelsesinstitutioner. Institutionerne har samme status som støttemedlemmer.

Stk. 5. Støttemedlemmer. Som støttemedlemmer optages frivillige, medhjælpere, museumsfolk og andre interesserede i konserveringsfaget, såvel enkeltpersoner som institutioner, der ikke kan efterleve krav om ordinært, studie- eller institutions­medlemsskab. Støttemedlemmer har ret til deltagelse i NKF's arrangementer og general­forsamlingen med taleret, men ikke med stemmeret. Et støtte­medlemsskab inkluderer også modtagelse af foreningens publikationer.

Stk. 6. Æresmedlemmer. Som æresmedlemmer kan generalforsamlingen udpege personer, der på fortjenstfuld måde har bidraget til fremme af konserveringsfaget i Danmark. Æresmedlemmer har status som ordinære medlemmer.

Stk. 7. Titulering. Det tillades kun medlemmer med status Ordinær, Ordinær+E.C.C.O. samt æresmedlemmer at titulere sig professionelt som medlem af NKF-dk. Misbrug kan medføre eksklusion. Institutioner, som arbejder videnskabeligt med bevaring, kan på baggrund af en bestyrelsesvurdering få lov til at titulere sig professionelt som medlem af foreningen.

Stk. 8. Ansøgningsprocedure. Skriftlig ansøgning om alle medlemskaber stiles til bestyrelsen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgerens uddannelse og evt. fagligt relevante forhold. Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren opfylder optagelses­kriterierne.

Stk. 9. Opsigelse af medlemskab. Medlemmer kan til alle tider opsige deres medlemskab, ved at kontakte bestyrelsen. Opsigelsen træder i kraft ved årets udgang. Bestyrelsen kan opsige et medlemskab, hvis medlemmet ikke har betalt sit kontingent efter 2 rykkere. Et medlemskab kan også opsiges, hvis medlemmet ikke overholder foreningens vedtægter.

 

§ 3 Kontingent

Stk. 1. Fastsættelse af kontingent. Foreningens medlemmer betaler et kontingent svarende til Nordisk Konservator­forbunds driftsudgifter. Kontingentet fastsættes af general­forsamlingen. Kontingentet betales forud for ét år ad gangen.

Stk. 2. Rabatordninger. Kandidatstuderende betaler en nedsat kontingentpris, svarende til ca. halvdelen af kontingentet for Ordinær medlemsskab. Pensionister, der fortsat har rettigheder som ordinære medlemmer, betaler ligeledes nedsat kontingent, svarende til ca. halvdelen af kontingentet for Ordinær medlemsskab.

Stk. 3. Gratister. Æresmedlemskaber er kontingent­frie. Bacherlorstuderende betaler heller ikke kontingent for medlemskab.

Stk. 4. Betaling. NKF-dk’s midler indsættes på bank-, sparekasse eller giro-konto, hvorover der kan disponeres af kassen ifølge bestyrelsens beslutninger på budgettet. Øvrige udgifter drøftes i forening med formanden eller næst­formanden.

 

§ 4 Bestyrelsen

Stk. 1. Sammensætning. NKF-dk ledes af en bestyrelse, valgt af general­forsamlingen. Bestyrelsen består af én formand og 4-11 bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter.

Formanden vælges for ét år ad gangen. Bestyrelses­medlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleanter vælges for ét år ad gangen. Genvalg er tilladt for både formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk. 2. Valg. Bestyrelsen kan kun vælges blandt Ordinær og Ordinær+E.C.C.O. medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt konstituerer sig med min. næstformand og kasserer. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden/næst­formand, eller når mindst to bestyrelses­medlemmer ønsker det.

Stk. 3. Beslutningstagning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 bestyrelses­medlemmer, deraf den ene formand eller næst­formand, er mødt. Bestyrelsens beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Bestyrelsesmøder. Der føres referat over bestyrelsens møder. Referatet godkendes af de deltagende bestyrelsesmedlemmer på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 5. Fratrædelse. I tilfælde af et bestyrelses­medlems udtræden, indtræder i stedet en suppleant valgt af general­forsamlingen.

 

§ 5 Regnskabet

Stk. 1. Regnskabsåret. Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.

Stk. 2. Revision. Regnskabet skal være revideret af foreningens revisorer, både talmæssigt og kritisk, inden afholdelse af ordinær generalforsamling.

 

§ 6 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Tegning. Forening tegnes udadtil ved under­skrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelses­medlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fastejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Kassererposten. Kassereren står for vare­tagelsen af foreningens formue herunder ind­kassering af kontingent samt betaling af udgifter. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalings­kort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftaler herom i samråd med bestyrelsen. Jf. desuden §3 Stk. 4.

Stk. 3. Hæftelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 7 Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Myndighed. Generalforsamlingen er den NKF-dk’s højeste myndighed og ledes af en dirigent, valgt af forsamlingen.

Stk. 2. Forsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår inden udgangen af juni måned med en dagsorden, der minimum skal indeholde følgende punkter:

  1. Formandens beretning for det forløbne år
  2. Regnskabsaflæggelse og budget
  3. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  4. Valg af formand og øvrig bestyrelse plus en eller flere suppleanter (jf. § 4)
  5. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
  6. Orientering om fælles nordiske publikationer og hjemmeside
  7. Orientering om E.C.C.O.
  8. Eventuelt

Stk. 3. Indkaldelse. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Forslag til denne indleveres skriftligt mindst 14 dage før til bestyrelsen. Indkommende forslag sendes ud til medlemmerne senest en uge før generalforsamling.

Stk. 4. Beslutningstagning. Forsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til deltagerantal.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan stemmes ved fuldmagt – hvert medlem kan kun medbringe én fuldmagt.

Stk. 5. Referat. Over forhandlingerne føres et referat, der bekræftes på førstkommende bestyrelsesmøde og formidles ud til foreningens medlemmer kort herefter.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær general­forsamling, når en fjerdedel af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. Ved ekstraordinær general­forsamling er samme regler gældende som ved ordinær generalforsamling.

 

§ 8 Ophævelse af foreningen

Stk. 1. Beslutning om ophævelse. Ophævelse besluttes ved generalforsamling med mindst tre fjerdedels stemmeflerhed. Der træffes samtidig bestemmelse om anvendelsen af de i foreningens kasse beroende midler.

 

§ 9 Moderforeningen

Stk. 1. Forbundsrådet. Nordisk Konservatorforbund - Danmark er tilsluttet Nordisk Konservatorforbund og underordnet dettes vedtægter (Stadgar). Der er op til tre danske medlemmer i Forbundsrådet. Disse udpeges af bestyrelsen.

Stk. 2. Baggrund. Nordisk Konservatorforbund blev dannet i 1950 og fungerer som den regionale gruppe under IIC "The International Institute for the Conservation of Artistic and Historic Works” under navnet "IIC Nordic Group." Fire af NKF’s sektioner er desuden medlemmer af den europæiske paraplyorganisation E.C.C.O. "The European Confederation of Conservator-Resorers Organisations".

 

Værdier og etik

Danmarks ratifikation af UNESCO-konventionen af 1970

Konventionen kan læses på Kulturministeriets hjemmeside. Konventionen drejer sig om at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande.

https://kum.dk/kulturpolitik/kulturarv/museer/internationalt/

E.C.C.O. PROFESSIONAL GUIDELINES

De opdaterede retningslinjer kan ses på engelsk på E.C.C.O.'s hjemmeside http://www.ecco-eu.org/documents/

ICOM's museumsetiske regler

Kan læses på ICOM-Danmarks hjemmeside på dansk

http://icomdanmark.dk/museumsetiske-regler/KULTURSTYRELSEN

Samarbejdsorganisationer

E.C.C.O.

European Confederation of Conservator-Restorers' Organizations - Sammenslutning af konservatorforbund i Europa.

www.ecco-eu.org

ICCROM

International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property - Mellemstatsligt center for bevaring af kulturarv og fremme af konservatorfaget.

https://www.iccrom.org/

ICOM

The International Council of Museums. International organisation for museer og museumsansatte.

https://icom.museum/en/

ICOM-CC

International Council of Museums - Committee for Conservation, herunder ICOM-CC’s mange arbejdsgrupper

http://www.icom-cc.org/

KEP

Konservatorernes Efteruddannelsespulje - Arrangerer korte kurser og emnedage for konserveringspersonale indenfor kunst-, kulturhistorisk-, grafisk-, monumental-, naturhistorisk- og møbelkonservering.

www.kep-dk.dk

IIC

International Institute for Conservation of historic and artistic works - Uafhængig international forening til fremme af uddannelse og forskning inden for konservering.

www.iiconservation.org

Nordisk Konservatorforbund

Den nordiske sammenslutning af konservatorforbunds hjemmeside

www.nordiskkonservatorforbund.org

ODM

Organisationen Danske Museer - Sammenslutning af museer i Danmark

www.dkmuseer.dk

Slots- og kulturstyrelsen

https://slks.dk/forside/

Dokumenter/Retningslinjer

E.C.C.O. PROFESSIONAL GUIDELINES

De opdaterede retningslinjer kan ses på engelsk på E.C.C.O.'s hjemmeside

(dokumenter)

Dansk version - ikke opdateret - kan downloades her.

 

ICOM's museumsetiske regler

Kan læses på ICOM-Danmarks hjemmeside på dansk

KULTURSTYRELSEN

Anbefalinger til museernes forebyggende bevaringsindsatser

Kan læses på Slots og kulturstyrelsens hjemmeside

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Nordisk Konservatorforbund Danmark (NKF-dk)

NKF-dk´s bestyrelse består af op til 12 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Vi sigter på at have bestyrelsesmedlemmer repræsenteret fra hele landet, og med erfaringer fra både museer, bevaringscentre og private konserveringsfirmaer.  Bestyrelsen arbejder i mindre arbejdsgrupper med kommunikation og servicering af medlemmer, arrangerer faglige og sociale arrangementer og deltager aktivt i den bevaringspolitiske debat på vegne af NKF-dk og organisationens medlemmer. Hvert år afholder bestyrelsen omkring fem bestyrelsesmøder, samt den ordinære generalforsamling i foråret, hvor formanden kommer med årets beretning med visioner, mål og budget.

Du kan kontakte hele bestyrelsen her pr. email: bestyrelsen@nkf-dk.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Pernille Holm Mogensen

Pernille Holm Mogensen

Formand

formand@nkf-dk.dk

Louise Preene

Louise Preene

Næstformand

Krassimira Frangova

Krassimira Frangova

ECCO-repræsentant

ecco@nkf-dk.dk

Maiken Ploug Riisom

Maiken Ploug Riisom

Kasserer

kasserer@nkf-dk.dk

Mette Humle Jørgensen

Mette Humle Jørgensen

Bogfører

Louise Dalgaard Christensen

Louise Dalgaard Christensen

Webmaster

webmaster@nkf-dk.dk

Børge Madsen

Børge Madsen

Mikkel Ege Bartholdy

Mikkel Ege Bartholdy

Postmaster

postmaster@nkf-dk.dk

Nanna Rosenfeld Lauridsen

Nanna Rosenfeld Lauridsen

Arrangementansvarlig

Jacob Frydendahl

Jacob Frydendahl

Arrangementansvarlig

Signe Lillebæk

Signe Lillebæk

Redaktør for BEVAR og netværkskoordinator

netvaerk@nkf-dk.dk

Maria Martinez Sanchez

Maria Martinez Sanchez

Suppleant