Ordinær generalforsamling i NKF-dk

– OBS: Tilmelding åbner i marts –

Velkommen til årets generalforsamling i NKF-dk!

Generalforsamlingen vil i år foregå i København med en efterfølgende netværksmiddag for egen regning.


Generalforsamlingen er den danske afdelings højeste myndighed og ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Generalforsamlingen består som minimum af følgende punkter:

1. Formandens beretning for det forløbne år
2. Regnskabsaflæggelse og budget
3. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
4. Valg af formand og øvrig bestyrelse plus en eller flere suppleanter (jf. § 4)
5. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
6. Orientering om fælles nordiske publikationer og hjemmeside
7. Orientering om E.C.C.O.
8. Eventuelt


Indkaldelse til generalforsamling vil blive udsendt i marts, hvorefter tilmelding åbner på medlemsportalen.

De bedste hilsener,
Bestyrelsen


Dato:  17. april 2020 kl. 16:00 – 19:00

Deltagelse med stemmeret (ordinær, ordinær+ samt kandidatstuderende, pensionister og æresmedlemmer): 0,00,-

Deltagelse uden stemmeret (bachelorstuderende, støttemedlemmer og institutioner): 0,00,-