Vedtægter

Vedtægter for Nordisk Konservatorforbund - Danmark


Senest ændret på generalforsamlingen september 2016

(Kan downloades som pdf-fil (43Kb))

§ 1 Foreningens navn

stk. 1. Foreningens navn er Nordisk Konservatorforbund – Danmark (forkortet NKF-dk). På engelsk hedder foreningen Nordic Association of Conservators – Denmark.

Dens formål er at fremme konservator-professionens interesser fagligt og politisk. Kendskabet til professionen fremmes gennem samarbejde med relevante interesseorganisationer og ved afholdelse og formidling af faglige sammenkomster, seminarer o.lign. samt fælles nordiske møder. NKF-dk er en del af Nordisk Konservatorforbund.

NKF-dk anerkender E.C.C.O. Professional Guidelines(I) The Profession (II): Code Of Ethics og E.C.C.O. (III):Basic Requirements for Education in Conservation-Restoration

Medlemmer af NKF-dk anerkender ICOM's museumsetiske regler. 

§ 2 Medlemmer

Foreningen udgøres af følgende medlemskategorier:

stk. 1. Ordinære medlemmer. Som ordinære medlemmer optages konserverings- og restaurerings­uddannet personale ved danske museer, arkiver, biblioteker eller lignende værksteder, der som minimum har en 3-årig uddannelse fra Konservator­skolen ved Det Kgl. Danske Kunst­akademi eller tilsvarende anerkendt uddannelses­institution.

Personer med yderligere 2 års konserverings­uddannelse (kandidater) optages som ordinær+ E.C.C.O.-medlemmer. Alle foreningens ordinære medlemmer pr. 1. januar 2011 overgik til ordinær+ E.C.C.O.-medlemskab.

Personer med en ikke-konserveringsfaglig uddannelse, som har en udpræget faglig relation til konservatorfaget, kan på baggrund af en vurdering af vedkommendes indsats og erfaring ekstraordinært optages som ordinært medlem.

Skriftlig ansøgning om ordinært eller ordinær+ E.C.C.O.-medlemskab stiles til bestyrelsen tre måneder inden generalforsamlingen Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgerens uddannelse. Bestyrelsen træffer afgørelse, om hvorvidt ansøgeren opfylder optagelseskriterierne samt hvilke konserverings­værksteder og uddannelsesinstitutioner, der kan anerkendes. Generalforsamlingen godkender optagelsen på baggrund af bestyrelsens indstilling.

stk. 2. Associerede medlemmer. Som associerede medlemmer optages konservatorer under uddannelse, medhjælpere, museumsfolk og andre interesserede i konserveringsspørgsmål, såvel enkeltpersoner som institutioner.
Associeret medlemskab giver ret til deltagelse i NKF's arrangementer og til deltagelse i generalforsamlingen med taleret, men ikke med stemmeret.

stk. 3. Æresmedlemmer. Til æresmedlemmer kan generalforsamlingen udpege personer, der på fortjenstfuld måde har bidraget til fremme af konserveringen i Danmark.
Æresmedlemmer har status som ordinære medlemmer.

stk. 4. Det tillades kun ordinære og ordinær+ E.C.C.O.-medlemmer at titulere sig som medlem af NKF-dk. Misbrug kan medføre eksklusion.

Skriftlig ansøgning om medlemskab stiles til bestyrelsen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgerens uddannelse. Bestyrelsen træffer afgørelse, om hvorvidt ansøgeren opfylder optagelses­kriterierne.

§ 3 Kontingent

stk. 1. Medlemmerne betaler til de med Nordisk Konservator­forbunds virksomhed forbundne udgifter et kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales forud for ét år ad gangen.

Studerende kan søge om at betale studenter­kontingent. Studenterkontingent svarer til halvdelen af ordinært medlemskontingent

Medlemmer, der pga. alder er uden for aktiv tjeneste, betaler kontingent svarende til halvdelen af ordinært medlemskontingent.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Den danske afdelings midler indsættes på bank-, sparekasse eller giro-konto, hvorover der kan disponeres af kassen ifølge bestyrelsens beslutninger, dog mindst i forening med formanden eller næst­formanden.

§ 4 Bestyrelsen

stk. 1. Bestyrelse. NKF-dk ledes af en af general­forsamlingen valgt bestyrelse, bestående af en formand og fire til elleve bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter.

Formanden vælges for ét år af gangen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleanter er på valg for ét år ad gangen. Genvalg er tilladt for både formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsen kan kun vælges blandt ordinære og ordinær+E.C.C.O.-medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt konstituerer sig med næstformand og kasserer. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller når mindst to bestyrelses­medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre bestyrelses­medlemmer deraf den ene formanden eller næst­formanden, er mødt. Bestyrelsens beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens møder føres et referat, der godkendes af de deltagende bestyrelsesmedlemmer på det næstkommende bestyrelsesmøde.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden, indtræder i stedet en suppleant valgt af general­forsamlingen.

§ 5 Regnskabet

stk. 1. Regnskabsåret er 1. januar - 31. december. Regnskabet, der føres af kassereren, skal være færdigt fra dennes hånd den efterfølgende 15. januar, og inden afholdelse af ordinær generalforsamling være revideret af revisorerne både talmæssigt og kritisk.

§ 6 Tegningsregler og hæftelse

stk. 1. Forening tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelses­medlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fastejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

stk. 2. Kassereren står for varetagelsen af foreningens formue herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalings­kort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

 

§ 7 Ordinær generalforsamling

stk. 1. Generalforsamlingen er den danske afdelings højeste myndighed og ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert efterår inden udgangen af november måned med en dagsorden, der minimum skal indeholde følgende punkter:

1.     Formandens beretning for det forløbne år

2.     Regnskabsaflæggelse og budget

3.     Optagelse af ordinære og ordinær+ E.C.C.O.-medlemmer

4.     Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

5.     Valg af formand og øvrig bestyrelse plus en eller flere suppleanter (jf. § 4)

6.     Valg af to revisorer og én revisorsuppleant

7.     Orientering om fælles nordiske publikationer og hjemmeside

8.     Orientering om E.C.C.O.

9.     Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag til denne indleveres skriftligt mindst 5 dage før til bestyrelsen.

Forsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til deltagerantal.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan stemmes ved fuldmagt – hver person kan kun medbringe en fuldmagt.

Over forhandlingerne føres et referat, der bekræftes på førstkommende bestyrelsesmøde og publiceres i foreningens blad.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær general­forsamling, når en fjerdedel af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. Ved ekstraordinær general­forsamling er samme regler gældende som ved ordinær generalforsamling.

§ 8 Ophævelse af foreningen

stk. 1. Ophævelse besluttes ved generalforsamling med mindst tre fjerdedels stemmeflerhed. Der træffes samtidig bestemmelse om anvendelsen af de i foreningens kasse beroende midler.

§ 9 Moderforeningen

stk. 1. Nordisk Konservatorforbund - Danmark er tilsluttet Nordisk Konservatorforbund og underordnet dettes love (Stadgar).

Der er indtil tre danske medlemmer i Forbundsrådet. Disse udpeges af bestyrelsen.